B032ช่อยิปโซฟ้า+กุหลาบน้ำเงินใหญ่พิเศษ

ชื่อดอกไม้

กุหลาบพันธุ์&สีหายาก น้ำเงิน-ดำ-รุ้ง, ดอกไม้แห้ง,ยิปโซ,สตาติส

โทนสีดอกไม้

ฟ้า,น้ำเงิน/Blue