BK004กระเช้าดอกทิวลิป+ตุ๊กตาหมี

ชื่อดอกไม้

ทิวลิป,ดอกไฮยาซินธ์

โทนสีดอกไม้

ม่วง/Violet Purple

กระเช้าดอกทิวลิป พร้อมตุ๊กตาหมีปรับแบบตามstock